Trang chủHoạt động trường Thời khóa biểu Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 06/09/2021

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 06/09/2021

02/09/2021 07:20 PM
Lớp
10/1
Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)

THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜVăn HọcLịch SửToánVăn HọcGDCD
2ToánVăn HọcTin HọcToánVăn HọcHóa Học
3ToánVật LýĐịa LýAnh VănAnh VănCông Nghệ
4Vật LýTin HọcAnh VănSinh HọcVật LýSinh Hoạt
5Anh VănHóa HọcĐịa LýLớp
10/2
Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)

THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜAnh VănTin HọcVăn HọcToánCông Nghệ
2Lịch SửHóa HọcHóa HọcVăn HọcToánAnh Văn
3Địa LýSinh HọcAnh VănVật LýGDCDTin Học
4ToánVật LýVăn HọcĐịa LýAnh VănSinh Hoạt
5ToánVăn HọcVật LýLớp
10/3
Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)

THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜTin HọcVăn HọcAnh VănGDCDHóa Học
2Văn HọcToánVăn HọcVật LýAnh VănLịch Sử
3Văn HọcToánTin HọcToánCông NghệĐịa Lý
4Địa LýAnh VănVật LýToán Sinh HọcSinh Hoạt
5Anh VănHóa HọcVật LýLớp
10/4
Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)

THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜHóa HọcAnh VănSinh HọcHóa HọcTin Học
2Vật LýTin HọcĐịa LýVật LýToánLịch Sử
3Anh VănToánVăn HọcĐịa LýToánGDCD
4Văn HọcToánVăn HọcAnh VănCông NghệSinh Hoạt
5Văn HọcVật LýAnh VănLớp
10/5
Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)
THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜVăn HọcAnh VănToánVăn HọcĐịa Lý
2ToánVăn HọcHóa HọcToánVăn HọcAnh Văn
3ToánVật LýSinh HọcAnh VănĐịa LýHóa Học
4Tin HọcLịch SửTin HọcVật LýVật LýSinh Hoạt
5Anh VănGDCDCông NghệLớp
10/6
Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)
THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜVăn HọcHóa HọcAnh VănAnh VănSinh Học
2GDCDVăn HọcAnh VănTin HọcVật LýCông Nghệ
3Hóa HọcAnh VănĐịa LýToánĐịa LýVật Lý
4ToánVật LýLịch SửToánVăn HọcSinh Hoạt
5ToánTin HọcVăn HọcLớp
10/7
Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)
THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜToánVăn HọcToánVăn HọcĐịa Lý
2Tin HọcToánVăn HọcToánVăn HọcSinh Học
3Vật LýHóa HọcVật LýVật LýAnh VănAnh Văn
4Hóa HọcCông NghệAnh VănAnh VănĐịa LýSinh Hoạt
5GDCDLịch SửTin HọcLớp
10/8
Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)
THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜLịch SửAnh VănVật LýToánAnh Văn
2Văn HọcVật LýTin HọcAnh VănToánHóa Học
3Văn HọcĐịa LýGDCDVăn HọcVật LýĐịa Lý
4ToánAnh VănHóa HọcVăn HọcTin HọcSinh Hoạt
5Toán
Sinh HọcCông NghệLớp
10/9
Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)
THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜVăn HọcHóa HọcVật LýVật LýCông Nghệ
2ToánVăn HọcĐịa LýLịch SửĐịa LýVật Lý
3ToánAnh VănAnh VănVăn HọcAnh VănTin Học
4Anh VănHóa HọcSinh HọcVăn HọcToánSinh Hoạt
5Tin HọcGDCDToánLớp
10/10
Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)

THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜAnh VănVật LýVật LýĐịa LýVật Lý
2ToánĐịa LýAnh VănAnh VănHóa HọcVăn Học
3ToánGDCDHóa HọcToánSinh HọcVăn Học
4Văn HọcTin HọcTin HọcToánAnh VănSinh Hoạt
5Văn HọcCông NghệLịch SửLớp
10/11
Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)
THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜĐịa LýToánVăn HọcHóa HọcVăn Học
2Anh VănVật LýToánVăn HọcVật LýVăn Học
3Tin HọcHóa HọcLịch SửAnh VănAnh VănVật Lý
4ToánSinh HọcGDCDĐịa LýCông NghệSinh Hoạt
5ToánAnh VănTin HọcLớp
10/12
Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)
THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜGDCDVăn HọcToánAnh VănLịch Sử
2Văn HọcAnh VănVăn HọcToánHóa HọcTin Học
3Văn HọcCông NghệHóa HọcĐịa LýTin HọcSinh Học
4Anh VănVật LýAnh VănVật LýToánSinh Hoạt
5Địa LýVật LýToánLớp
10/13
Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)
THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜVật LýHóa HọcGDCDToánVăn Học
2Văn HọcAnh VănVật LýAnh VănToánVăn Học
3Văn HọcToánTin HọcSinh HọcVật LýĐịa Lý
4Địa LýToánCông NghệHóa HọcTin HọcSinh Học
5Lịch SửAnh VănAnh VănLớp
11/1
Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)
THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜVăn HọcVật LýAnh VănĐịa LýSinh Học
2ToánVăn HọcGDCDCông NghệAnh VănLịch Sử
3ToánSinh HọcAnh VănVăn HọcVật LýVật Lý
4Tin HọcHóa HọcHóa HọcVăn HọcToánSinh Hoạt
5Anh VănToánLớp
11/2
Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)

THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜToánSinh HọcVăn HọcVăn HọcToán
2Công NghệToánAnh VănVăn HọcVăn HọcToán
3Địa LýAnh VănHóa HọcAnh VănAnh VănHóa Học
4GDCDLịch SửVật LýVật LýSinh HọcSinh Hoạt
5Tin HọcVật LýLớp
11/3
Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)
THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜSinh HọcAnh VănHóa HọcVăn HọcĐịa Lý
2ToánVật LýSinh HọcAnh VănVăn HọcVật Lý
3ToánHóa HọcGDCDToánVật LýLịch Sử
4Văn HọcAnh VănCông NghệToánTin HọcSinh Hoạt
5Văn HọcAnh VănLớp
11/4
Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)
THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜVăn HọcVăn HọcToánHóa HọcVật Lý
2ToánVăn HọcVăn HọcToánAnh VănCông Nghệ
3ToánTin HọcAnh VănVật LýĐịa LýSinh Học
4Anh VănHóa HọcVật LýAnh VănLịch SửSinh Hoạt
5GDCDSinh HọcLớp
11/5
Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)
THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜAnh VănVật LýVăn HọcToánHóa Học
2Văn HọcĐịa LýAnh VănVăn HọcToánTin Học
3Văn HọcVật LýSinh HọcVật LýLịch SửCông Nghệ
4ToánSinh HọcHóa HọcAnh VănGDCDSinh Hoạt
5ToánAnh VănLớp
11/6
Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)
THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜVật LýVăn HọcGDCDVật LýVật Lý
2Địa LýHóa HọcVăn HọcHóa HọcAnh VănSinh Học
3Công NghệToánAnh VănVăn HọcTin HọcAnh Văn
4Lịch SửToánSinh HọcVăn HọcToánSinh Học
5Anh VănToánLớp
11/7
Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)
THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜHóa HọcAnh VănToánAnh VănTin Học
2Văn HọcSinh HọcVật LýToánVật LýVăn Học
3Văn HọcLịch SủCông NghệAnh VănHóa HọcVăn Học
4ToánAnh VănSinh HọcVật LýĐịa LýSinh Hoạt
5ToánGDCDLớp
11/8
Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)
THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜSinh HọcCông NghệVật LýToánAnh Văn
2Văn HọcHóa HọcVật LýAnh VănToánVăn Học
3Văn HọcLich SửĐịa LýGDCDTin HọcVăn Học
4ToánVật LýAnh VănHóa họcAnh VănSinh Hoạt
5ToánSinh HọcLớp
11/9
Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)
THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜVăn HọcAnh VănAnh VănAnh VănVật Lý
2Lịch SửVăn HọcVật LýGDCDCông NghệSinh Học
3Anh VănToánVăn HọcHóa HọcSinh HọcTin Học
4Hóa HọcToánVăn HọcVật LýToánSinh Hoạt
5Địa LýToánLớp
11/10
Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)
THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜAnh VănVăn HọcTin HọcVăn HọcCông Nghệ
2Vật LýToánVăn HọcLịch SửVăn HọcGDCD
3Sinh HọcToánSinh họcVật LýHóa HọcĐịa Lý
4Anh VănVật LýAnh VănAnh VănToánSinh Hoạt
5Hóa HọcToánLớp
11/11
Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)
THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜVăn HọcGDCDAnh VănHóa HọcĐịa Lý
2Sinh HọcVăn HọcHóa HọcTin HọcVật LýAnh Văn
3Anh VănAnh VănLịch SửToánCông NghệVật Lý
4ToánSinh HọcVật LýToánVăn HọcSinh Hoạt
5ToánVăn Học
Lớp
12/1
Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)
THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜToánTin HọcAnh VănToánSinh Học
2Hóa HọcToánAnh VănHóa HọcToánTin Học
3Anh VănĐịa LýVăn HọcGDCDVật LýVật Lý
4Sinh HọcLịch SửVăn HọcVăn HọcCông NghệSinh Hoạt
5Vật LýSinh HọcLịch SửVăn HọcAnh VănLớp
12/2
Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)
THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜTin HọcVật LýHóa HọcToánVật Lý
2Văn HọcSinh HọcAnh VănGDCDToánVăn Học
3Văn HọcToánLịch SửAnh VănTin HọcVăn Học
4Hóa HọcToánCông NghệVật LýLịch SửSinh Hoạt
5Sinh HọcAnh VănSinh HọcĐịa LýAnh VănLớp
12/3
Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)
THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜAnh VănLịch SửAnh VănVăn HọcGDCD
2Văn HọcCông NghệSinh HọcVật LýVăn HọcToán
3Văn HọcVật LýAnh VănLịch SửAnh VănToán
4Tin HọcSinh HọcHóa HọcToánSinh HọcSinh Hoạt
5Hóa HọcTin HọcĐịa LýToánVật LýLớp
12/4
Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)
THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜVăn HọcSinh HọcVăn HọcToánAnh Văn
2ToánVăn HọcLịch SửVăn HọcToánVật Lý
3ToánHóa HọcVật LýHóa HọcLịch SửSinh Học
4Địa LýAnh VănAnh VănTin HọcAnh VănSinh Hoạt
5Tin HọcVật LýGDCDCông NghệSinh HọcLớp
12/5
Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)
THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜToánVăn HọcHóa HọcLịch SửSinh Học
2Sinh HọcToánVăn HọcSinh HọcAnh VănToán
3Lịch SửAnh VănVật LýTin HọcVăn HọcToán
4Địa LýTin HọcAnh VănVật LýVăn HọcSinh Hoạt
5Vật LýCông NghệHóa HọcAnh VănGDCDLớp
12/6
Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)
THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜSinh HọcVăn HọcSinh HọcVăn HọcHóa Học
2Hóa HọcAnh VănVăn HọcAnh VănVăn HọcSinh Học
3Tin Học:Lịch SửLịch SửCông NghệAnh VănGDCD
4ToánTin HọcAnh VănĐịa LýToánSinh Hoạt
5ToánVật LýVật LýVật LýToánLớp 12/7Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)
THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜTin HọcToánVăn HọcVật LýLịch Sử
2ToánSinh HọcToánVăn HọcAnh VănTin Học
3ToánVật LýSinh HọcĐịa LýCông NghệHóa Học
4Vật LýAnh VănLịch SửGDCDVăn HọcSinh Hoạt
5Anh VănHóa HọcAnh VănVăn HọcLớp
12/8
Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)
THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜĐịa LýVăn HọcToánAnh VănVăn Học
2ToánTin HọcVăn HọcToánLịch SửVăn Học
3ToánSinh HọcAnh VănSinh HọcGDCDVật Lý
4Anh VănLịch sửHóa HọcVật LýVật LýSinh Hoạt
5Hóa HọcAnh VănCông NghệTin HọcLớp
12/9
Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)
THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜVăn HọcAnh VănLịch SửTin HọcAnh Văn
2Địa LýVăn HọcSinh HọcAnh VănVật LýGDCD
3Hóa HọcTin HọcVăn HọcToánLịch SửSinh Học
4ToánHóa HọcVăn HọcToánAnh VănSinh Hoạt
5ToánVật LýVật LýCông NghệLớp
12/10
Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)
THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜĐịa LýSinh HọcToánSinh HọcVật Lý
2ToánTin HọcHóa HọcToánVăn HọcAnh Văn
3ToánCông NghệVật LýHóa HọcVăn HọcTin Học
4Văn HọcAnh VănGDCDAnh VănLịch SửSinh Hoạt
5Văn HọcLịch SửAnh VănVật LýLớp
12/11
Có tác dụng từ ngày
06/09/2021 (Buổi sáng)
THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢY
1CHÀO CỜVăn HọcĐịa LýAnh VănGDCDToán
2Sinh HọcVăn HọcAnh VănVật LýAnh VănToán
3Hóa HọcVật LýTin HọcLịch SửVật LýAnh Văn
4Văn HọcToánSinh HọcCông NghệTin HọcSinh Hoạt
5Văn HọcToánHóa HọcLịch Sử