Trang chủHoạt động trường Thời khóa biểu Thời khóa biểu áp dụng từ 30/09/2019

Thời khóa biểu áp dụng từ 30/09/2019

04/10/2019 09:37 AM
Lớp10/1
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOVan hocLich suToanVan hocGDCD
2ToanVan hocTin hocToanVan hocHoa hoc
3ToanVat lyDia lyAnh VanAnh VanCong Nghe
4Vat lyTin hocAnh VanSinh vatVat lySinh hoat
5Anh Van Hoa hoc Dia ly 
Lớp10/2
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOAnh VanTin hocVan hocToanCong Nghe
2Lich suHoa hocHoa hocVan hocToanAnh Van
3Dia lySinh vatAnh VanVat lyGDCDTin hoc
4ToanVat lyVan hocDia lyAnh VanSinh hoat
5Toan Van hoc Vat ly 
Lớp10/3
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOTin hocVan hocAnh VanGDCDHoa hoc
2Van hocToanVan hocVat lyAnh VanLich su
3Van hocToanTin hocToanCong NgheDia ly
4Dia lyAnh VanVat lyToanSinh vatSinh hoat
5Anh Van Hoa hoc Vat ly 
Lớp10/4
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOHoa hocAnh VanSinh vatHoa hocTin hoc
2Vat lyTin hocDia lyVat lyToanLich su
3Anh VanToanVan hocDia lyToanGDCD
4Van hocToanVan hocAnh VanCong NgheSinh hoat
5Van hoc Vat ly Anh Van 
Lớp10/5
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOVan hocAnh VanToanVan hocDia ly
2ToanVan hocHoa hocToanVan hocAnh Van
3ToanVat lySinh vatAnh VanDia lyHoa hoc
4Tin hocLich suTin hocVat lyVat lySinh hoat
5Anh Van GDCD Cong Nghe 
Lớp10/6
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOVan hocHoa hocAnh VanAnh VanSinh vat
2GDCDVan hocAnh VanTin hocVat lyCong Nghe
3Hoa hocAnh VanDia lyToanDia lyVat ly
4ToanVat lyLich suToanVan hocSinh hoat
5Toan Tin hoc Van hoc 
Lớp10/7
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOToanVan hocToanVan hocDia ly
2Tin hocToanVan hocToanVan hocSinh vat
3Vat lyHoa hocVat lyVat lyAnh VanAnh Van
4Hoa hocCong NgheAnh VanAnh VanDia lySinh hoat
5GDCD Lich su Tin hoc 
Lớp10/8
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOLich suAnh VanVat lyToanAnh Van
2Van hocVat lyTin hocAnh VanToanHoa hoc
3Van hocDia lyGDCDVan hocVat lyDia ly
4ToanAnh VanHoa hocVan hocTin hocSinh hoat
5Toan Sinh vat Cong Nghe 
Lớp10/9
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOVan hocHoa hocVat lyVat lyCong Nghe
2ToanVan hocDia lyLich suDia lyVat ly
3ToanAnh VanAnh VanVan hocAnh VanTin hoc
4Anh VanHoa hocSinh vatVan hocToanSinh hoat
5Tin hoc GDCD Toan 
Lớp10/10
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOAnh VanVat lyVat lyDia lyVat ly
2ToanDia lyAnh VanAnh VanHoa hocVan hoc
3ToanGDCDHoa hocToanSinh vatVan hoc
4Van hocTin hocTin hocToanAnh VanSinh hoat
5Van hoc Cong Nghe Lich su 
Lớp10/11
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCODia lyToanVan hocHoa hocVan hoc
2Anh VanVat lyToanVan hocVat lyVan hoc
3Tin hocHoa hocLich suAnh VanAnh VanVat ly
4ToanSinh vatGDCDDia lyCong NgheSinh hoat
5Toan Anh Van Tin hoc 
Lớp10/12
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOGDCDVan hocToanAnh VanLich su
2Van hocAnh VanVan hocToanHoa hocTin hoc
3Van hocCong NgheHoa hocDia lyTin hocSinh vat
4Anh VanVat lyAnh VanVat lyToanSinh hoat
5Dia ly Vat ly Toan 
Lớp10/13
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOVat lyHoa hocGDCDToanVan hoc
2Van hocAnh VanVat lyAnh VanToanVan hoc
3Van hocToanTin hocSinh vatVat lyDia ly
4Dia lyToanCong NgheHoa hocTin hocSinh hoat
5Lich su Anh Van Anh Van 
Lớp11/1
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOVan hocVat lyAnh VanDia lySinh vat
2ToanVan hocGDCDCong NgheAnh VanLich su
3ToanSinh vatAnh VanVan hocVat lyVat ly
4Tin hocHoa hocHoa hocVan hocToanSinh hoat
5Anh Van   Toan 
Lớp11/2
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOToanSinh vatVan hocVan hocToan
2Cong NgheToanAnh VanVan hocVan hocToan
3Dia lyAnh VanHoa hocAnh VanAnh VanHoa hoc
4GDCDLich suVat lyVat lySinh vatSinh hoat
5Tin hoc   Vat ly 
Lớp11/3
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOSinh vatAnh VanHoa hocVan hocDia ly
2ToanVat lySinh vatAnh VanVan hocVat ly
3ToanHoa hocGDCDToanVat lyLich su
4Van hocAnh VanCong NgheToanTin hocSinh hoat
5Van hoc   Anh Van 
Lớp11/4
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOVan hocVan hocToanHoa hocVat ly
2ToanVan hocVan hocToanAnh VanCong Nghe
3ToanTin hocAnh VanVat lyDia lySinh vat
4Anh VanHoa hocVat lyAnh VanLich suSinh hoat
5GDCD   Sinh vat 
Lớp11/5
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOAnh VanVat lyVan hocToanHoa hoc
2Van hocDia lyAnh VanVan hocToanTin hoc
3Van hocVat lySinh vatVat lyLich suCong Nghe
4ToanSinh vatHoa hocAnh VanGDCDSinh hoat
5Toan   Anh Van 
Lớp11/6
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOVat lyVan hocGDCDVat lyVat ly
2Dia lyHoa hocVan hocHoa hocAnh VanSinh vat
3Cong NgheToanAnh VanVan hocTin hocAnh Van
4Lich suToanSinh vatVan hocToanSinh hoat
5Anh Van   Toan 
Lớp11/7
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOHoa hocAnh VanToanAnh VanTin hoc
2Van hocSinh vatVat lyToanVat lyVan hoc
3Van hocLich suCong NgheAnh VanHoa hocVan hoc
4ToanAnh VanSinh vatVat lyDia lySinh hoat
5Toan   GDCD 
Lớp11/8
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOSinh vatCong NgheVat lyToanAnh Van
2Van hocHoa hocVat lyAnh VanToanVan hoc
3Van hocLich suDia lyGDCDTin hocVan hoc
4ToanVat lyAnh VanHoa hocAnh VanSinh hoat
5Toan   Sinh vat 
Lớp11/9
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOVan hocAnh VanAnh VanAnh VanVat ly
2Lich suVan hocVat lyGDCDCong NgheSinh vat
3Anh VanToanVan hocHoa hocSinh vatTin hoc
4Hoa hocToanVan hocVat lyToanSinh hoat
5Dia ly   Toan 
Lớp11/10
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOAnh VanVan hocTin hocVan hocCong Nghe
2Vat lyToanVan hocLich suVan hocGDCD
3Sinh vatToanSinh vatVat lyHoa hocDia ly
4Anh VanVat lyAnh VanAnh VanToanSinh hoat
5Hoa hoc   Toan 
Lớp11/11
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOVan hocGDCDAnh VanHoa hocDia ly
2Sinh vatVan hocHoa hocTin hocVat lyAnh Van
3Anh VanAnh VanLich suToanCong NgheVat ly
4ToanSinh vatVat lyToanVan hocSinh hoat
5Toan   Van hoc 
Lớp12/1
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOToanTin hocAnh VanToanSinh vat
2Hoa hocToanAnh VanHoa hocToanTin hoc
3Anh VanDia lyVan hocGDCDVat lyVat ly
4Sinh vatLich suVan hocVan hocCong NgheSinh hoat
5Vat lySinh vatLich suVan hocAnh Van 
Lớp12/2
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOTin hocVat lyHoa hocToanVat ly
2Van hocSinh vatAnh VanGDCDToanVan hoc
3Van hocToanLich suAnh VanTin hocVan hoc
4Hoa hocToanCong NgheVat lyLich suSinh hoat
5Sinh vatAnh VanSinh vatDia lyAnh Van 
Lớp12/3
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOAnh VanLich suAnh VanVan hocGDCD
2Van hocCong NgheSinh vatVat lyVan hocToan
3Van hocVat lyAnh VanLich suAnh VanToan
4Tin hocSinh vatHoa hocToanSinh vatSinh hoat
5Hoa hocTin hocDia lyToanVat ly 
Lớp12/4
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOVan hocSinh vatVan hocToanAnh Van
2ToanVan hocLich suVan hocToanVat ly
3ToanHoa hocVat lyHoa hocLich suSinh vat
4Dia lyAnh VanAnh VanTin hocAnh VanSinh hoat
5Tin hocVat lyGDCDCong NgheSinh vat 
Lớp12/5
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOToanVan hocHoa hocLich suSinh vat
2Sinh vatToanVan hocSinh vatAnh VanToan
3Lich suAnh VanVat lyTin hocVan hocToan
4Dia lyTin hocAnh VanVat lyVan hocSinh hoat
5Vat lyCong NgheHoa hocAnh VanGDCD 
Lớp12/6
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOSinh vatVan hocSinh vatVan hocHoa hoc
2Hoa hocAnh VanVan hocAnh VanVan hocSinh vat
3Tin hocLich suLich suCong NgheAnh VanGDCD
4ToanTin hocAnh VanDia lyToanSinh hoat
5ToanVat lyVat lyVat lyToan 
Lớp12/7
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOTin hocToanVan hocVat lyLich su
2ToanSinh vatToanVan hocAnh VanTin hoc
3ToanVat lySinh vatDia lyCong NgheHoa hoc
4Vat lyAnh VanLich suGDCDVan hocSinh hoat
5Anh VanHoa hocAnh Van Van hoc 
Lớp12/8
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCODia lyVan hocToanAnh VanVan hoc
2ToanTin hocVan hocToanLich suVan hoc
3ToanSinh vatAnh VanSinh vatGDCDVat ly
4Anh VanLich suHoa hocVat lyVat lySinh hoat
5Hoa hocAnh VanCong Nghe Tin hoc 
Lớp12/9
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOVan hocAnh VanLich suTin hocAnh Van
2Dia lyVan hocSinh vatAnh VanVat lyGDCD
3Hoa hocTin hocVan hocToanLich suSinh vat
4ToanHoa hocVan hocToanAnh VanSinh hoat
5ToanVat lyVat ly Cong Nghe 
Lớp12/10
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCODia lySinh vatToanSinh vatVat ly
2ToanTin hocHoa hocToanVan hocAnh Van
3ToanCong NgheVat lyHoa hocVan hocTin hoc
4Van hocAnh VanGDCDAnh VanLich suSinh hoat
5Van hocLich suAnh Van Vat ly 
Lớp12/11
Co tac dung tu ngay30/09/2019
Buổi sáng
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOVan hocDia lyAnh VanGDCDToan
2Sinh vatVan hocAnh VanVat lyAnh VanToan
3Hoa hocVat lyTin hocLich suVat lyAnh Van
4Van hocToanSinh vatCong NgheTin hocSinh hoat
5Van hocToanHoa hoc Lich su